วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
การสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจ้่ว

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
Mine map กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง2551
การเขียนกระดานดำ ตัวเลขไทยและฮินดูอารบิก

เทคนิคการเขียนกระดานดำเทคนิคการเขียนกระดานดำ
 กระดานเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้กับทุกชั้นเรียนและใช้ได้ทุกขั้นตอนของการสอน  เพียงแต่ครูรู้จักใช้ให้เหมาะสม  กระดานมีประโยชน์อย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่ครูจะใช้เขียนเท่านั้น  ยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆ  บนกระดานได้หลายอย่างและใช้เป็นที่รวมความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของการใช้กระดานดำ
1.            ใช้เพื่อประกอบการอธิบาย  สรุป  และทบทวนบทเรียน
2.            ใช้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความคิดเห็น  และศักยภาพด้านอื่นๆ
3.            ใช้เพื่อเสริมการใช้สื่ออุปกรณ์อื่นๆ
4.            ใช้เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน  เช่น  เล่นเกม  ติดภาพ  เป็นต้น
 หลักทั่วๆไปในการเขียนกระดานดำ
1.            เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม  เช่น  แปรง  ชอล์ก
2.            ลบกระดานให้สะอาด  เพราะจะช่วยให้การเขียนกระดานชัดเจ การลบควรลบจากบนลงล่าง          
4.            เขียนอย่างมีระเบียบ  ควรแบ่งกระดานเป็นช่วงๆ 23 ช่วง  อย่าเขียนยาวตลอดทั้งแผ่นและอย่าเขียนแน่นเต็มกระดาน
6.            เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธีของการเขียน
7.            ขนาดของตัวอักษรโตพอเหมาะที่นักเรียนจะเห็นชัดเจนทุกคน
8.            เขียนให้อยู่ในแนวระดับเดียวกัน  ไม่เพียงขึ้นหรือลงและขนาดเท่ากันตลอด
9.            ขณะเขียนควรจับชอล์กทำมุมกับกระดาน  ประมาณ 45 องศา  อย่าเขียนให้มีเสียงดังและควรหมุนปลายชอล์ก  เพื่อให้ขนาดของเส้นคมเท่าๆกัน
11.          ถ้าต้องการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางอย่างช่วยในการเขียน  เช่น  การเขียนรูปทรงเรขาคณิต  ควรเตรียมเครื่องมือให้พร้อมสามารถหยิบใช้สะดวก
12.          ในขณะอธิบาย  ครูควรหันหน้าไปพูดกับนักเรียนและไม่ยืนบังข้อความ  ควรยืนชิดไปด้านใดด้านหนึ่งและใช้ไม้ชี้
13.          การเขียนกระดานควรเขียนจากด้านซ้ายไปขวา  บนลงล่าง
17.          พยายามใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการเขียนแต่ละข้อความ
  สิ่งที่ควรพิจารณาในการใช้กระดานดำ
      -ผู้เรียนทุกคนจะมองเห็นกระดานดำได้ชัดเจนในมุม 30 องศา   ,สิ่งที่เขียนไม่ควรอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาผู้เรียน  , ผู้เรียนแถวหน้าสุดควรห่างจากกระดาน 3 เมตร   ,ตรวจดูแสงสว่าง แสงสะท้อน